Regulamin

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego o nazwie BiałystOK.
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego https://ok.bialystok.pl oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników tego Portalu.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu https://ok.bialystok.pl jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

Rozdział II - Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „BiałystOK”, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android), Apple App Store (dla systemu iOS)
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://bialystokok.pl, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. System – platforma komunikacyjna BiałystOK umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 5. Usługodawca - Miasto Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000.
 6. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.), świadczona na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu polegająca na umożliwieniu komunikacji między mieszkańcami miasta Białystok a władzami samorządowymi tego miasta za pośrednictwem Systemu.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
 10. Zarejestrowany Użytkownik - użytkownik, który założył konto w Systemie
 11. Zgłoszenie - informacja dotyczące problemu w przestrzeni publicznej miasta Białegostoku wprowadzone do Systemu przez Użytkownika.

Rozdział III - Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa Chrome 89.0.4389, Firefox 80.0 lub Edge 89.0.774.45
  2. aktywne połączenie internetowe.
 2. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
  1. system operacyjny: Android w wersji min. 8.1 lub iOS w wersji 12.3.1,
  2. aktywne połączenie internetowe.

Rozdział IV - Rejestracja i zarządzanie kontem

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika Zarejestrowanego Użytkownik może zalogować się kontem Facebook lub Google bądź założyć konto w Systemie. Konto będzie aktywne zarówno w Serwisie jak i w Aplikacji, niezależnie czy zostało założone w Serwisie czy poprzez Aplikację.
 2. W celu rejestracji konieczne jest wprowadzenie e-mail i hasła. Podanie innych danych tj. imienia, nazwiska, nr telefonu jest fakultatywne. Zmiana danych jest możliwa przez Użytkownika w każdym czasie.
 3. Podany przez Użytkownika podczas rejestracji login do Serwisu oraz Aplikacji wraz z hasłem wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Serwisu lub logowania w Aplikacji.
 4. Podane dane: e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu nie są publikowane w Aplikacji ani w Serwisie.
 5. Po poprawnym podaniu danych, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny, po kliknięciu w przesłany link konto Użytkownika zostaje aktywowane.
 6. Dokonując rejestracji w Aplikacji lub Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 7. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych lub posługiwanie się danymi innej osoby podlega odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić Usługodawcę.
 9. Dostęp do konta Użytkownika Zarejestrowanego wymaga uwierzytelnienia poprzez podanie loginu i hasła.

Rozdział V - Korzystanie z Systemu

 1. Z Systemu mogą korzystać Użytkownicy Zarejestrowani i Użytkownicy niezarejestrowani.
 2. System służy do komunikacji między mieszkańcami miasta Białystok a władzami samorządowymi tego miasta w niżej przedstawionym zakresie:
  1. możliwość dokonywania zgłoszeń przez mieszkańców miasta Białystok wymagających interwencji odpowiednich służb,
  2. możliwość informowania o inwestycjach przez przedstawicieli miasta Białystok,
  3. możliwość informowania o wydarzeniach przez przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 3. Dodatkowe funkcjonalności dla Użytkowników Zarejestrowanych: możliwość bezpośredniego telefonicznego skontaktowania się odpowiednich służb z Użytkownikiem.
 4. W celu korzystania z Systemu, Użytkownik podaje swój pseudonim (login), którym będzie się posługiwał podczas dokonywania zgłoszeń i przekazywania informacji za pośrednictwem Systemu.
 5. Korzystanie z Systemu jak i jego poszczególnych elementów jest dobrowolne i bezpłatne. Dodatkowe funkcjonalności są dostępne jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z przynajmniej jednego elementu Systemu między Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
 7. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Urządzenie musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 8. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach tj. w sytuacjach wymagających interwencji odpowiednich służb np. Straży Miejskiej. Nieuzasadnione skorzystanie może powodować bezpodstawną interwencję oraz wyciągnięcie konsekwencji przewidzianych przepisami prawa.
 9. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
 10. Treść Zgłoszeń jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
 11. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.

Rozdział VI - Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem dostawcy.
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
  3. zawierających treści pornograficzne,
  4. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
  5. propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
  6. uznawanych za spam.
 4. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników danych niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności:
  1. nieprawdziwych danych profilowych,
  2. nieprawdziwych Zgłoszeń,
  3. nieprawdziwych informacji w treści Zgłoszeń.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII - Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci Serwisu - platformy służącej rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności Serwis wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych Instytucji partnerskich oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utraty danych Użytkownika powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy Serwisu. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Kont Użytkowników.
 4. Zawartość Serwisu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikające z korzystania z Serwisu, a także treści w nim zawartej i nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju wyrażonych wprost, dorozumianych, ustawowych lub w inny sposób, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych lub innych wad, lub braku błędów. Administrator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie,
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
  3. sposób w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. treść zamieszczanych Zgłoszeń i Komentarzy,
  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej.

Rozdział VIII - Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zawarte w Systemie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie jest Urząd Miejski w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 3. Dane osobowe w Systemie są przetwarzane na podstawie zgody, którą użytkownik udziela administratorowi danych podczas rejestracji w systemie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane zawarte w systemie są przetwarzane w celu realizacji założeń Systemu, w szczególności umożliwienia komunikacji między mieszkańcami miasta Białegostoku, a Urzędem Miejskim w Białymstoku oraz weryfikacji tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Systemu.
 7. Dane osobowe Użytkowników Systemu są również przetwarzane przez Transition Technologies Software z.o.o., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Rozdział IX - Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie zgody na zmianę Regulaminu w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia i zaprzestać korzystania z Serwisu.

Rozdział X - Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez usunięcie konta z Aplikacji lub Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług na jego rzecz.
 4. Usługodawca może w każdym czasie postanowić o zaprzestaniu rozwijania lub wspierania Aplikacji, jak również wycofać ją ze sklepu internetowego.
 5. Usługodawca może usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika w razie naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności wykorzystywania Aplikacji lub Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
 7. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu.

Rozdział XI - Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres inf6@um.bialystok.pl przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji z Urządzenia i zaprzestania korzystania z Serwisu.

Rozdział XII - Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być wysyłane na adres ok.bialystok@um.bialystok.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich dostarczenia do Usługodawcy.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą reklamacje o jej wyniku.

Rozdział XIII - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi oraz podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu licencja na używanie Aplikacji zostaje Użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego Urządzenia. Dalsze korzystanie z Aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.
 3. W celu świadczenia Usług Aplikacja stosuje pliki cookies. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki.
 4. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie niebędące reklamacją powinny być wysyłane na e-mail: ok.bialystok@um.bialystok.pl.