Warunki licencji

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania BiałystOK! (dalej: „Oprogramowanie”), Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków korzystania z Oprogramowania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z poniższych warunków, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

Informacje ogólne o Oprogramowaniu

 1. Producentem Oprogramowania jest BIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001036318 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która pobrała i zainstalowała aplikację zawierającą Oprogramowanie na swoje urządzenie lub korzysta z Oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej https://ok.bialystok.pl.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest „w aktualnej postaci”, a Producent nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko.
 4. Użytkownik może używać Oprogramowania wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek.
 5. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym Użytkownik korzysta z Oprogramowania.
 6. Oprogramowanie ma na celu komunikację między mieszkańcami miasta Białystok a władzami samorządowymi tego miasta.
 7. Z Oprogramowania można korzystać:
  1. poprzez zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji zawierającej Oprogramowanie, którą można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android), Apple App Store (dla systemu iOS), lub
  2. za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://ok.bialystok.pl
 1. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszych Warunków.

Informacje i zastrzeżenia dotyczące transmisji danych

Oprogramowanie wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do Internetu lub transmisji danych.

Oświadczenia

 1. Producent nie gwarantuje, że informacje dostępne w Oprogramowaniu a pozyskiwane z systemów zewnętrznych będą zawsze dostępne.
 2. Producent nie gwarantuje, że transmisja danych za pośrednictwem innych systemów, w szczególności w Internecie i w sieciach telekomunikacyjnych, nie jest śledzona, nagrywana lub zniekształcona przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że dane odczytywane bezpośrednio z urządzenia lub przy użyciu zewnętrznych usług, w szczególności lokalizacja urządzenia, mogą zawierać błędy, a Producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych danych.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem (w tym, w szczególności: bazy danych, kody źródłowe, wygląd graficzny) są własnością Producenta lub podmiotów trzecich. Producent oświadcza, że oprogramowanie zawiera komponenty, do których prawa autorskie posiadają inne osoby prawne lub fizyczne w tym komponenty dystrybuowane na licencjach z otwartym kodem źródłowym (open-source), a z których Producent korzysta na mocy odrębnych licencji, w tym posiada prawo do ich dystrybucji, jako część Oprogramowania. Producent oświadcza, że Użytkownik nie naruszy postanowień zawartych w licencjach na wyżej wymienione składniki oprogramowania w sytuacji postępowania zgodnie z zapisami niniejszej licencji.
 2. Nazwa Oprogramowania, logo BIT Spółka z o.o. i wszelkie inne nazwy, skróty i znaki towarowe występujące w Oprogramowaniu są chronione prawem.
 3. BIT Sp. z o.o. udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i co do terytorium licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami. Licencja nie może być przenoszona na jakikolwiek podmiot. Użytkownik nie może udzielać sublicencji.
 4. Użytkownikowi nie wolno Oprogramowania kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. ani w żaden inny sposób próbować poznać kod źródłowy Oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące dla przepisy prawa, a w takim wypadku tylko w minimalnym zakresie takiego zezwolenia.
 5. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać Oprogramowania, wydzierżawiać, wynajmować, użyczać, itp.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Oprogramowania, a także utraty danych Użytkownika powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Producenta zmierzającego do poprawy Oprogramowania.
 2. Zawartość Oprogramowania jest dostarczana w formie „takie jakie jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Oprogramowania i każdego jego elementu. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikające z korzystania z Oprogramowania, a także treści w nim zawartej i nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju wyrażonych wprost, dorozumianych, ustawowych lub w inny sposób, w tym, bez ograniczeń, braku ukrytych lub innych wad, lub braku błędów. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treści zamieszczane przez Użytkowników za pośrednictwem Oprogramowania,
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
  3. sposób w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. treść zamieszczanych zgłoszeń,
  5. szkody powstałe w wyniku działania Użytkownika lub osób trzecich, które są niezgodne z przeznaczeniem Oprogramowania, powszechnie obowiązującym prawem oraz niniejszymi Warunkami, w szczególności wynikające z ujawnienia przez Użytkownika danych dostępowych do Oprogramowania lub nieuprawnionego dostępu do urządzenia, na którym jest zainstalowane Oprogramowanie.
  6. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej itp.
 3. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody, w tym utracone korzyści Użytkownika, jak również osób trzecich wynikające z ograniczeń, błędów Oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego używania Oprogramowania.

Produkty podmiotów trzecich

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za produkty i oprogramowanie podmiotów trzecich, do których dostęp Użytkownik może uzyskać w związku z korzystaniem z Oprogramowania. W szczególności, nie jest odpowiedzialny za poprawność działania, przydatność do określonego celu i bezpieczeństwo danych. Przed użyciem produktu podmiotu trzeciego, należy zapoznać się z jego warunkami używania, regulaminami i polityką prywatności.
 2. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich (np. poprzez kliknięcie odnośnika do zewnętrznego serwisu bądź użycie oprogramowania podmiotu trzeciego do zapoznania się z zdjęciami lub dokumentami załączonymi do treści udostępnionych w Oprogramowaniu) może być wymagane podanie danych (np. adres e-mail, imię), które są przetwarzane przez dostawcę tej usługi. Producent nie odpowiada za przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności dostawcy usługi.

Zmiany Warunków korzystania z Oprogramowania

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji Oprogramowania lub korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem strony https://ok.bialystok.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków.

Załączniki do warunków korzystania z oprogramowania BiałystOK!

Pod adresem https://ok.bialystok.pl/pomoc/ znajdują się dokumenty Regulaminu, Polityki Prywatności, Zagrożeń wynikających z korzystania z internetu oraz Deklaracja dostępności, które są integralną częścią warunków korzystania z oprogramowania BiałystOK!.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

Naruszenie niniejszych Warunków

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, licencja na używanie Oprogramowania zostaje Użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować aplikację zawierającą Oprogramowanie ze swojego urządzenia lub zaprzestać korzystania z Oprogramowania za pośrednictwem https://ok.bialystok.pl. Dalsze korzystanie z Oprogramowania będzie stanowić naruszenie prawa.